∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Thursday, 19 April 2018

Kerala Renaissance - Questions & Answers -18

376. In which year Kumaranasan became the president of S.N.D.P.Yogam?
1923

377. Kumarakodi is the final resting place of:
Kumaranasan

378. The work of Kumaranasan based on Buddhist legend:
Chandalabhikshuki

379. The world rises from love /And attains progress with love,/Love is itself the power of the world,/Love brings happiness to all; /Love is life itself, sir,/And Love’s absence is death”-The work of Kumaranasan which depicts the sacredness of love :
Chandalabhikshuki

380. Name the social reformer whose education was started after attaining the age of 17: V.T.Bhatathirippad

381. Who authored ‘Anandagurugeetha’?
Brahmananda Sivayogi

382. The author of ‘Martyrdoam of Anasthasiya’?
Kuriakose Elias Chavara

383. From where K. Ayyappan launched the publication ‘Sahodaran’?
Mattancheri

384. The name ‘Vagbhatananda’ was given to V.K.Gurukkal by: 
Sivayogi of Alathur

385. To which agitation Velath Lakshmikkutty, K.K.Karumba and K.C.Kalikkutty is related?
Channar Agitation

386. In which year ‘Samathwasamajam’ was founded?
1836

387. ‘No to argue or win but to know and inform’ which conference is related to this motto?
Aluva conference

388. Sree Narayana Dharma Sangham was registed in:
1928

389. Who authored ‘Mokshapradeepam’?
Brahmananada Sivayogi

390.  “I consider it the greatest good fortune of my life to have visited the beautiful Travancore state and met the most venerable saint, Sree Narayana Guru Swami trippadangal” Who wrote  these words in the guest book at Sivagiri?
Gandhiji

391. Who was called the ‘Lincoln of Kerala’?
Pandit Karuppan

392. Who is  called the father of literacy in Kerala?
Kuriakose Elias Chavara

393. Who was the exponent of Anandajathi?
Brahmananda Sivayogi

394. Who was the founder of Saivaprakashika Sabha?
Thycaud Ayya

395. The prefix ‘Mahakavi’ awarded to Kumaranasan by Madras University in the year ___. 1922

396. The name ‘Sivagiri’ was given by:
Sree Narayana Guru

397. The real name of Vagbhatananda Gurudevar:
V.K.Gurukkal

398. The mission society that founded Brennen’s College?
Basal Mission

399. The date on which Mahathma Gandhi and Sree Narayana Guru met?
1925 March 12

400. What type of literary work is ‘Thozhilkendrathilekk’?
Drama
<Next Chapter>01,....,121314151617, 18, 192021>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here

PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here

No comments:

Post a Comment