∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Thursday, 19 April 2018

Rural Development Programmes 6

126. Community Development Programme was introduced in India in:
(a) 1947 (b) 1948
(c) 1950 (d) 1952
Answer: (d)

127. Small Farmers Development Agency was formed in:
(a) 1971 (b) 1977
(c) 1979 (d) 1982
Answer: (a)

128. Drought Prone Area Programme was introduced in:
(a) 1972 (b) 1973
(c) 1975 (d) 1976
Answer: (b)

129. Command Area Development Programme was launched in:
(a) 1977 (b) 1975
(c) 1974 (d) 1973
Answer: (c)

130. Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agency was formed in:
(a) 1975 (b) 1976
(c) 1977 (d) 1978
Answer: (a)

131. Food For Work Pragramme was started in:
(a) 1976 (b) 1977
(c) 1978 (d) 1979
Answer: (b)

132. TRYSEM (Training of Rural Youth for Self Employment) was launched in:
(a) 1977 (b) 1978
(c) 1979 (d) 1980
Answer: (c)

133. National Rural Employment Programme (NREP) was launched in:
(a) 1977 (b) 1979
(c) 1980 (d) 1982
Answer: (c)

134. Integrated Rural Development Programme (IRDP) was launched in:
(a) 1980 (b) 1982
(c) 1983 (d) 1986
Answer: (a)

135. Development of Women and Children in rural Area (DWCRA) was launched in:
(a) 1977-78 (b) 1983-84
(c) 1991-92 (d) 1989-90
Answer: (b)

136. Rural Landless Employment Guarentee Programme (RLEGP) was introduced in:
(a) 1977-78 (b) 1979-80
(c) 1991-92 (d) 1983-84
Answer: (d)

137. Indira Awaas Yojana (IAY) was introduced in:
(a) 1985 (b) 1986
(c) 1987 (d) 1988
Answer: (a)

138. Jawahar Rozgar Yojana (JRY) was started in:
(a) 1988 (b) 1989
(c) 1990 (d) 1991
Answer: (b)

139. Nehru Rozgar Yojana (NRY) was started in:
(a) 1989 (b) 1990
(c) 1992 (d) 1994
Answer: (a)

140. Mahila Samridhi Yojana was introduced in:
(a) 1989 (b) 1990
(c) 1991 (d) 1993
Answer: (d)

141. Employment Assurance Scheme (EAS) was started in:
(a) 1990 (b) 1991
(c) 1993 (d) 1994
Answer: (c)

142. Prime Minister’s Rozgar Yojana was started in:
(a) 1992 (b) 1993
(c) 1994 (d) 1995
Answer: (b)

143.Ganga Kalyan Yojana was launched in:
(a) 1997 (b) 1998
(c) 1999 (d) 2000
Answer: (a)

144. Jawahar Gramasamridhi Yojana (JGSY) was started in:
(a) 1997 (b) 1998
(c) 1999 (d) 2002
Answer: (c)

145. Swarna Jayanti Grama Swarozgar Yojana (SGSY) was started in
(a) 1996 (b) 1998
(c) 2000 (d) 1999
Answer: (d)

146. Annapoorna Scheme was launched in:
(a) 2000 (b) 2001
(c) 2002 (d) 2003
Answer: (a)

147. Pradhanmantri Grama Sadak Yojana was started in:
(a) 1999 (b) 2000
(c) 2001 (d) 2002
Answer: (b)

148. Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) was launched in:
(a)1998 (b) 2000
(c) 2001 (d) 2003
Answer: (c)

149. Valmiki Ambedkar Awaas Yojana was introduced in:
(a) 2001 (b) 2002
(c) 2003 (d) 2004
Answer: (a)

150. National Rural Employment Guarentee Programme (NREGP) was brought into effect in:
(a) 2002 (b) 2003
(c) 2004 (d) 2005
Answer: (d)
<Next Page01020304, 05, 06, 07>
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here


PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
Related Links

09. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
10. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
11. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment