∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Saturday, 5 May 2018

PSC PREVIOUS EXAM QUESTIONS 2018 - APRIL (Question Paper-8)

2018 - April (Question Paper-8)
HSST -ZOOLOGY -KHSE-2017
Date of Test : 19/04/2018 Thuesday

1. Who can address the Parliament, being a non member ?
A) Chief Justice B) Attorney General of India
C) Governor D) Chief Election Commissioner
Answer: (B)

2. The decision of ____________ is final as far as the nature of a Money Bill is concerned.
A) Prime Minister B) Vice-President
C) Speaker D) Chief Justice
Answer: (C)

3. Which among the following is considered as an extra-constitutional body ?
A) The Planning Commission B) Finance Commission
C) Election Commission D) Public Service Commission
Answer: (A)

4. The residurary powers in India rest with
A) States B) Courts
C) Union D) Both Union and States
Answer: (C)

5. Choose the correct statement
A) Fundamental Rights are non-justiciable
B) Fundamental Rights are justiciable
C) Directive principles are justiciable
D) Fundamental duties are justiciable
Answer: (B)

6. A comprehensive scheme for prevention of trafficking, rescue and rehabilitation and re-integration of victims of trafficking and commercial sexual exploitation.
A) Ujjwala B) Mahila-E-Haat C) Narisakthi D) Swadhar Greh
Answer: (A)

7. __________ is the social campaign of government of India that aims to create awareness and improve the efficiency of welfare services intended for girls.
A) Sukanya Samrudhi B) Dhanalakshmi Yojana
C) Bhagyalakshmi Yojana D) Beti Bachao, Beti Padhao
Answer: (D)

8. Name the scheme launched by Union Government to boost community and private participation in government school.
A) Vidyanjali Scheme B) Operation Blackboard
C) Vidya Varidhi D) Anthyodaya
Answer: (A)

9. A new pension scheme launched by Union Government in 2015 which would benefit people in unorganised sector
A) Swavalamban B) Atal Pension Yojana
C) Jeevan Jyothi D) Jan Dhan Yojana
Answer: (B)

10. ‘Collective Choice And Social Welfare’ is a famous book written by
A) Walter I. Trattner B) David Macarov
C) Prabhath Patnaik D) Amarthya Sen
Answer: (D)

11. Who has been appointed as the secretary to the President of India ?
A) Rajeev Kumar B) Sanjay Kothari
C) S. Aparna D) Dhirendra Swarup
Answer: (B)

12. The leader of Guruvayoor Satyagraha
A) T. K. Madhavan B) K. P. Kesava Menon
C) K. Kelappan D) C. V. Kunjiraman
Answer: (C)

13. Which State will hoist the 36th National Games ?
A) Goa B) Keralam
C) Bihar D) Hariyana
Answer: (A)

14. The International Day of peace was observed on
A) August 20 B) Sept. 20
C) August 21 D) Sept. 21
Answer: (D)

15. The author of ‘Advaita Chintapadhathi’
A) Chattambi Swamikal
B) Vaikunda Swamikal
C) Dayananda Swamikal
D) Brahmananda Sivayogi
Answer: (A)

16. Where was the 2017 World Para Athletics championship held ?
A) Beijing B) Paris C) Moscow D) London
Answer: (D)

17. The father of modern Kerala Renaissance Movement.
A) Chattampi Swamikal B) Sri Narayanaguru
C) Thacaud Ayya D) Vakkam Moulavi
Answer: (B)

18. Which has been declared by Telangana as the State’s second official language ?
A) Telugu B) English
C) Urdu D) Hindi
Answer: (C)

19. Which State launched India’s first electric bus service at high attitude ?
A) Madhya Pradesh B) Andhra Pradesh
C) Himachal Pradesh D) Gujarat
Answer: (C)

20. Who is known as Kerala scot ?
A) C. V. Ramanpillai
B) N. Krishnapillai
C) M. T. Vasudevan Nair
D) Vennikulam Gopalakurup
Answer: (A)
<Next Page><01020304050607, 08, 09101112>
This Question Paper Free Download (PDF) ->Click here 
2018 - January to March (Questions & Answers) - Click here
* PSC Previous Online Examination Questions and Answers - Click here
* PSC Exam Programme- Syllabus, Study Materials, Previous Papers - Click here
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
KPSC Solved Question Papers ---> Click here 
KPSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
KPSC FREE MOCK TEST -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here


2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS (Malayalam) ---> Click here
3. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH  ---> Click here
4. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
5. FACTS ABOUT INDIA
6. FACTS ABOUT KERALA
7. FACTS ABOUT WORLD
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM 
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment