∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Saturday, 5 May 2018

PSC PREVIOUS EXAM QUESTIONS 2018 - APRIL (Question Paper-2)

2018 - April (Question Paper-2)
* KERALA PSC PLUMBER-KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD
Date of Test : 06/04/2018 Friday

1. The State having a largest area of forest cover in India
A) Assam B) Madhya Pradesh
C) Himachal Pradesh D) Bihar
Answer: (B)

2. Monsoon is caused by
A) Seasonal reversal of wind
B) Rise in temperature
C) Movement of clouds
D) Impact of temperature on the sea
Answer: (A)

3. The term Regur is used for
A) Peat soil B) Laterite soil
C) Alluvial soil D) Black soil
Answer: (D)

4. The disputed ‘Babli Project’ is situated across the river
A) Tapthi B) Damodar
C) Godavari D) Krishna
Answer: (C)

5. Which of the following is considered as the ‘Slack Season’ in Indian Economy ?
A) January - June
B) March - May
C) April - June
D) September - November
Answer: (A)

6. The freedom fighter who died to the ‘Hunger Strike’ was
A) Lala Lajpat Rai B) C. R. Das
C) Aurobindo Ghosh D) Jathin Das
Answer: (D)

7. ‘India Wins Freedom’ is the autobiography of
A) Zakir Hussain B) Rajendra Prasad
C) Abdul Kalam Azad D) Aruna Asaf Ali
Answer: (C)

8. In which Five Year Plan India opted for Mixed Economy ?
A) Third B) Second
C) First D) Fourth
Answer: (B)

9. Which District of Kerala has the lowest sex-ratio ?
A) Idukki B) Waynad
C) Alapuzha D) Kasargod
Answer: (A)

10. Last Mamankom was held in the year
A) 1735 B) 1717
C) 1755 D) 1795
Answer: (C)

11. Who is the author of the book ‘Prabudha Kerala’ ?
A) Vaikunda Swamikal
B) Swamy Agamananda
C) Sahodaran Ayyappan
D) Dr. Palpu
Answer: (B)

12. Who was known as ‘Lincoln of Kerala’ ?
A) Dr. Velukutty Arayan
B) Thycaud Ayya
C) Chattampi Swamikal
D) Pandit K. P. Karuppan
Answer: (D)

13. Who is known as ‘Father of Literacy’ in Kerala ?
A) Kuriakose Elias Chavara
B) Kumaranasan
C) Vagbhadananda
D) Vakkom Moulavi
Answer: (A)

14. Vaikkom Sathyagraha was started in the year
A) 1924 April 10 B) 1924 April 30
C) 1924 March 30 D) 1924 March 13
Answer: (C)

15. Who called Sree Narayana Guru as the ‘Second Buddha’ ?
A) Gandhiji B) G. Sankara Kurup
C) Kumaranasan D) Nehru
Answer: (B)

16. Which State’s Tourism Department has tied up with an online travel company Make My Trip’ to promote it’s home stay scheme ?
A) Gujarat B) Tamil Nadu
C) Karnataka D) Madhya Pradesh
Answer: (D)

17. Who is the author of the book ‘You Got Magic’ ?
A) Vikram Seth
B) M.M. Saxena
C) Neel Madhav
D) Gopal Krishna Gandhi
Answer: (C)

18. Which country to host 2017 BRICS Film Festival ?
A) China B) Japan
C) France D) None of these
Answer: (A)

19. The World Theatre Day is observed on which date ?
A) April 27 B) March 27
C) May 27 D) June 27
Answer: (B)

20. Who has won the 2017 Men’s Single Miami Open Tennis Tournament ?
A) Rafel Nadal B) Milos Raonic
C) Dominic Thiem D) Rojer Federer
Answer: (D)
<Next Page><01, 02, 03040506070809101112>
This Question Paper Free Download (PDF) ->Click here 
2018 - January to March (Questions & Answers) - Click here


* PSC Previous Online Examination Questions and Answers - Click here
* PSC Exam Programme- Syllabus, Study Materials, Previous Papers - Click here
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here


KPSC Solved Question Papers ---> Click here 
KPSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
KPSC FREE MOCK TEST -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS (Malayalam) ---> Click here
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM 
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

1 comment:

  1. Please check 6th question answer... I think the answer is jithin das

    ReplyDelete